طراحی لوگو

برای طراحی این لوگو ابتدا یک صفحه ایجاد کنید .برای ایجاد صفحه از نوار ابزار بالای صفحه از منوی File  گزینه new را انتخاب کنید و اندازه صفحه را از نوار تنظیمات روی A4 یا هر اندازه ای که مایلید تنظیم کنید و جهت صفحه را نیز از حالت پیش فرض که عمودی است به افقی تغییر دهید.

یک دایره توسط ابزار Ellipse رسم کنید .در حین رسم کلید ctrl را پایین نگه دارید تا دایره رسم شود .در غیر ای صورت بیضی رسم خواهد شد.

یک کپی از این دایره توسط کلید + از ماشین حساب کیبرد بگیرید و کمی آنرا کوچک کنید .برای کوچک کردن دایره روی آن کلیک کنید و موس را روی یکی ازنقاط ترسیمی که در شکل بالا مشخص شده نگه دارید تا اشاره گر موس به شکل یک پیکان دو سویه ظاهر شود .سپس با نگه داشتن کلید shift به سمت داخل درگ کنید .برای این کلید shift را نگه میداریم که دایره از تمام ابعاد به یک اندازه کوچک شود.

هر دو دایره را به واسطه کلید shift انتخاب کنید .به این صورت که روی یکی از دایره ها کلیک کنید ،کلید shift را نگه داشته و سپس دایره بعدی را انتخاب کنید .به این طریق دو دایره با هم انتخاب میشوند یا می توانید در ناحیه ای نزدیک دیره ها کلیک کنید و درگ کنید به طوریکه دو دایره در کادر فرضی که با این کار رسم میشود قرار گیرند به این طریق نیز میتوانید اشکال را با هم انتخاب کنید.بعد از انتخاب دو دایره از منوی Arrange گزینه Align and Distribute و سپس گزینه Align left را انتخاب کنید یا اینکه از کیبرد کلید L را بزنید تا دو دایره از سمت چپ تراز شوند.

دوباره هر دو دایره را با هم انتخاب کنید و از نوار ویژگی های بالای نرم افزار گزینه Back minus front را انتخاب کنید .انتخاب این گزینه سبب میشود که دایره کوچک که روی دایره بزرگ قرار دارد از دایره بزرگ کسر شود.در حالی که شکل در حالت انتخاب است از پالت رنگها روی یک رنگ کلیک چپ کنید . چون بعدا میخواهیم شکل را رنگ کنیم اینکه شکل را از چه رنگی پر کنیم مهم نیست .فقط  فعلا میخواهیم اشکال از هم تمییز داده شوند.

از این شکل یک کپی توسط کلید + از ماشین حساب کیبرد بگیرید و آن را از رنگ آبی پر کنید (کلیک چپ روی رنگ آبی از پالت رنگها)و آنرا کوچک کنید به طو ریکه به اندازه دایره وسط شکل قبلی شود و دوباره از منوی Arrange گزینه Align and Distribute و سپس گزینه Align left را انتخاب کنید یا اینکه از کیبرد کلید L را بزنید .شکل به صورت زیر در می آید.

شکل آبی رنگ را انتخاب و از آن یک کپی بگیرید و آنرا از رنگ سبز پر کنید . حال شکل سبز رنگ را انتخاب و از نوار ویژگی ها گزینه mirror horizontally را انتخاب کنید .شکل به صورت افقی قرینه میشود و شکل نهایی به صورت شکل سمت راست زیر باید باشد.

حال شکل آبی و سبز را با هم انتخاب کنید و از نوار ویژگی ها گزینه Intersect را انتخاب کنید .با انتخاب این گزینه نقاط مشترک دو شکل مشخص میشود.

همین طور که نقاط مشترک در حالت انتخاب هستند (چون زیر اشکال دیگر هستند دیده نمیشوند) از کیبرد دکمه های ctrl+page up  را بزنید تا به روی اشکال دیگر منتقل شوند.در شکل زیر نقاط مشترک به روی اشکال منتقل شده اند .

همین طور که این نقاط مشترک در حالت انتخاب هستد از نوار ویژگی ها گزینه  Break apart   یا کلیدهای ctrl+k را از کیبرد بزنید.با این کار این دو نقطه مشترک از هم جدا میشوند.

نقطه مشترک پایین را انتخاب و از کیبرد کلید Delete را بزنید تا حذف شود .چرا که این قسمت باید به رنگ سبز باشد .

حال نقطه مشترک بالایی را انتخاب کنید ،کلید shift را نگه داشته و سپس شکل سبز رنگ را انتخاب کنید .در اینجا باید این نقطه مشترک از شکل سبز رنگ کم شود تا شکل آبی رنگ روی شکل سبز رنگ قرار بگیرد و یک حالت تو در تو به شکل بدهد. برای این کار بعد از انتخاب این دو شکل از نوار ویژگی ها گزینه Back minus front را انتخاب کنید .انتخاب این گزینه سبب میشود تا نقطه مشترک (شکلی که رو قرار دارد) از شکل سبزرنگ (شکلی که زیر قرار دارد)  کم شود.

حال کل شکل را انتخاب و از پالت رنگها روی علامت ضربدر کلیک راست کنید تا دور خط شکل حذف شود.

حال باید شکل را رنگ کنیم .برای این کار هر قسمت از شکل را به صورت جداگانه انتخاب و کلید f11 از کیبرد را فشار دهید .پنجره Edit fill باز میشود .رنگی با ترکیبی که در شکل زیر مشخص است به آن بدهید. نوع هر رنگ زیر آن نوشته شده است.

توجه کنید که بعد از اینکه نوع رنگها را مشخص کردید  در قسمتی که در تصویر نیز مشخص است میتوانید کلید چپ موس را نگه دارید و این قسمت را بچرخانید تا به حالت رنگی که در شکل است برسید.

حال یک قسمت دیگر از شکل را انتخاب و ترکیب رنگی که در تصویر مشخص شده را به آن بدهید.

قسمت بعد را هم انتخاب و ترکیب رنگی که در تصویر مشخص شده به آن بدهید.

سپس شکلی شبیه شکل زیر در این قسمت از لوگو رسم کنید .برای کشیدن این شکل لازم است که زوم کنید تا با دقت بیشتری شکل را رسم کنید.برای این کار از ابزار zoom استفاده کنید.این شکل را توسط ابزار Bezier رسم کنید .به این صورت که در نقطه 1 کلیک کنید سپس در نقطه 2 کلیک کنید و سپس در نقطه 3 و دوباره در نقطه 1 کلیک کنید .شکل رسم میشود.

 

سپس شکل را انتخاب و از جعبه ابزار ابزار shape را انتخاب کنید .با انتخاب ابزار shape میتوانید شکل را ویرایش کنید و به شکل مورد نظر برسید.

بعد از انتخاب ابزار shape روی یکی از خط ها کلیک میکنیم .یک علامت ستاره مشکی روی خط ایجاد میشود .سپس روی ستاره مشکی راست کلیک کنید و گزینه To curve یا کلید ctrl+Q را بزنید و یا از نوار ویژگی ها گزینه convert to curve   را انتخاب کنید .

با انتخاب یکی از روش ها ستاره مشکی به یک پیکان دو سویه تبدیل میشود .در وسط این پیکان کلیک کرده و کمی به سمت راست درگ کنید.

خط به صورت زیر در می آید:

دو خط دیگر را هم به همین صورت به منحنی تبدیل کنید.شکل به صورت زیر در می آید:

با کلیک بر روی نقاطی که در شکل بالا مشخص شده اند فلش هایی که در شکل می بینید ایجاد میشوند که اگر روی سر فلش کلیک کنید و درگ کنید هم میتوانید در شکل تغییراتی ایجاد کنید و به شکل مور نظر برسید. هنگامی که شکل به صورت شکل بالا شد آنرا انتخاب و سپس کلید f11 را زده وبه شکل رنگی از نوع  171E6F #بدهید.

حال یک شکل دیگر شبیه شکل زیر در قسمتی که در شکل رسم شده رسم کنید.

این شکل را هم توسط ابزار shape به همان روشی که شکل قبلی را تبدیل کردید به شکل زیر تبدیل کنید.

حال شکل ایجاد شده را انتخاب وکلید f11 را زده و رنگی از نوع 08818C #به آن بدهید.دور خط شکل را هم با راست کلیک روی علامت ضربدر در پالت رنگها بردارید.

برای اینکه سایه زیر لوگو را ایجاد کنید یک بیضی توسط ابزار Ellipse رسم کنید و آنرا از رنگ مشکی پر کنید.

حالا باید بیضی را به یک تصویر bitmap تبدیل کنید برای این کاربیضی را انتخاب و از منوی Bitmap گزینه convert to bitmap را انتخاب کنید .با انتخاب این گزینه پنجره زیر باز میشود.تنظیمات را مانند تصویر انجام داده و  ok کنید.

نکته: (به این دلیل باید ابتدا بیضی را که یک تصویر vector است به bitmap تبدیل کنیم که افکت هایی که در منوی bitmap قرار دارند که blur یکی از آنهاست فقط روی تصاویر bitmap اعمال میشوند پس هر وقت بخواهید از این افکت ها استفاده کنید باید اشکال را به روشی که در بالا ذکر شد به bitmap تبدیل کنید).

سپس دوباره از منوی Bitmap گزینه Blur و سپس از زیر گزینه ها ، گزینه Gaussian blur را انتخاب کنید .با انتخاب این گزینه پنجره زیر باز میشود.

Radius (میزان پخش شوندگی ) را روی 120 تنظیم و ok کنید.

کمی سایه را باریک کنید به این صورت که موس را روی یک ازنقاط ترسیمی سایه که در بالا و پایین سایه قرار دارند ببرید(در شکل بالا این نقاط به شکل مربع کوچک مشکی رنگ مشخص اند) اشاره گر موس تغییر می کند سپس در حالی که کلید shift را نگه داشته اید به سمت داخل درگ کنید.

سایه را انتخاب واز این سایه یک کپی بگیرید و کمی آنرا کوچک کنید و در وسط سایه بزرگتر قرار دهید سپس هر دو سایه را انتخاب و با استفاده از کلید های ctrl+G آنها را گروه کنید و زیرلوگو قرار دهید.

برای رنگ کردن background روی ابزار Rectangle دابل کلیک کنید .با این کار کل صفحه به حالت انتخاب در می آید سپس کلید f11 رازده و رنگی از نوع         E2E2E2 # به پس زمینه بدهید.

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *